/ 2 نظر / 20 بازدید
مردنامرئی

وقتی رسیدم به ته بن بست ، دیدم بسته نیست وقتی سرم را برگرداندم التماس دعا