سکوت را تجربه کن و آیینه صفت شو

 

سکوت راتجربه کن وآیینه صفت شو

زندگیرا در خود منعکس کن


ذهنخود را به آلبومخاطرات مرده تبدیل نکن

همچونآیینه باش ولحظه لحظه زندگی کن


آیینههرگز عکسی رادر خود نمی گذارد همواره خالی است

عشقرایحه و روشناییشناخت خویشتن و خود بودن است


عشقلبریزی شور ومستی است...سهیم شدن خویشتن با دیگران است

وقتیدر میابی که ازهستی جدا نیستی عشق تحقق میابد


عشقرابطه نیستمرتبه ای از وجود است

عشقبه هیچ کس تکیهندارد


آدمیعاشق نمی شودبلکه عین عشق می شود

البتهوقتی عین عشقشد عاشق نیز هست


عاشقیمحصول عشق استنه منبع عشق

اگرندانی که کیستیعاشق نیز نخواهی بود


اگرندانی که کیستیعین ترس خواهی شد

ترسنقطه ی مقابلعشق است ...نقطه مقابل عشق نفرت نیست


نفرتعشق وارونه است

درعشق آدمی بسطمیابد در ترس آدمی منقبض میشود


عشقدرهای دل آدمیرا میگشاید...ترس درهای دل آدمی را می بندد

عشقاعتماد میکند وترس شک می کند

 
درترس آدمی احساستنهایی میکند و در عشق آدمی محو میشود

درعشق مرزهای وجودآدمی میریزد

 

 و بدینسان درختان ...پرندگان... آب ها... ابرها

ماه وخورشید وستاره ها


پارهای از وجودآدمی میشوند

عشقهنگامی تحقق مییابد که تو آسمان درون خویش را تجربه کرده باشی


مراقبهکن - سکوت وآرامش ذهن

 غواصوجود خود شو و بهعمق وجود خود برو


وقتیپرندگانمیخوانند خوب به آوازشان گوش بسپار

وقتیبه آستانه یگلی می رسی با حیرت گرم تماشایش شو


اجازهنده دانستههای کهنه و بیات حجاب نگاه تو شوند

بهچیزی برچسبنچسبان

 

 یادبگیر سازی رابنوازی

آدمها را ببین و باآنها در آمیز


هرانسانی آیینهایست که خدا را به شیوه ی ویژه خود به تو نشان میدهد

ازآدم ها یادبگیر... نترس


هستیتو را به  شیوههای گوناگون حمایت میکند

اعتمادکن


اعتمادتو را ازنیروی عشق سرشار میکند

نیرویعشق همه هستیرا متبرک میکند


عشقبه خودی خودکامل است

نیازینیست عشقکاملتر از آن چیزی شود که هست


میلبه کامل کردنعشق نتیجه ی فهم غلط از عشق است

دایرهدایره است مادایره کامل تر و ناقص تر نداریم


همهدایره ها کاملاند

اگرکامل نیستنددایره نیستند


کمالذاتی عشق نیزهست

 

تونمی توانی کم تریا بیشتر عشق بورزی

تو یا عشق می ورزی

/ 0 نظر / 19 بازدید